Motto

- Postavíme Váš dom tak aby bol nielen domovom ale aj výhodnou investíciou.

Opimus - Inžinierska činnosť

- zabezpečenie podkladov k územnému rozhodnutiu, stavebnému konaniu, kolaudačnému rozhodnutiu na základe mandátnej zmluvy
- komunikácia s orgánmi štátnej správy, samosprávy, komunikácia s verejnosťou, s vlastníkmi / užívateľmi pozemkov
- majetkovo-právne vysporiadanie stavbou dotknutých pozemkov: vypracovanie a podpísanie zmlúv (zmluvy o prenájme, zmluvy o odškodnení, o náhrade škody a pod.)
- obstaranie mapových podkladov a majetkových listín, znaleckých posudkov
- projektová príprava (EIA,IGP, Geodetické práce, Štúdie a pod...)


Projektová príprava v stavebníctve

- Inžinierska činnosť pre zabezpečenie územného rozhodnutia
- Inžinierska činnosť pre zabezpečenie stavebných povolení

Majetko právne vysporiadanie stavieb

Inžinierska činnosť počas realizácie stavby

- zabezpečenie vytýčenia hraníc staveniska , výšky, smeru všetkých inžinierskych sietí
- zabezpečenie súhlasov pre dočasné a trvalé dopravné značenia
- koordinácia realizačného projektu stavby jednotlivých projektantov profesií
- spracovanie podkladov pre výberové konanie na dodávateľov (subdodávateľov) stavby
- prerokovávanie a kontrola stavu realizačnej projektovej dokumentácie počas zhotovovania
- kontrola zapracovávania pripomienok účastníkov stavebných konaní
- konzultácie pri výberových konaniach
- koordinácia pri uzatváraní zmlúv o dielo s víťazom (víťazmi) výberového konania
- odovzdanie staveniska dodávateľovi (dodávateľom)
- účasť na kontrolných dňoch stavby
- účasť na stavbe vo všetkých kľúčových bodoch výstavby
- zabezpečenie povolenia na zvláštne užívanie komunikácii
- sumarizácia dokumentácie o stavbe počas priebehu výstavby /passport stavby/

Inžinierska činnosť pre zabezpečenie užívacieho povolenia – KOLAUDÁCIA

zabezpečenie vyjadrení účastníkov kolaudačného konania
- príprava dokumentácie o stavbe ku kolaudačným konaniam
- zabezpečenie kolaudačného konania
- získanie užívacieho povolenia
- vyznačenie právoplatnosti pre užívacie povolenie stavby
- zabezpečenie prevádzkových povolení stavby
- zabezpečenie skúšobných prevádzok technológii
- zabezpečenie zmluvných vzťahov k prevádzke objektu


Enviromentálny inžiniering

- posúdenie vhodnosti lokality a identifikácia legislatívnych povinností pre činnosti z hľadiska ŽP - analýza environmentálneho stavu posudzovanej lokality ( radónový prieskum, hluková, rozptylová štúdia ) - návrh kompenzačných opatrení - konzultačná činnosť Dobre zvládnutá príprava, kvalitne a odborne pripravené podklady tvoria základ pre jednotlivé etapy prípravy projekčných a realizačných prác. Z tohto hľadiska je potrebné disponovať rozsiahlymi skúsenosťami a znalosťami, aby bolo možné byť včas pripravený na procesy, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou každej stavby a flexibilne na ne nadväzovať ďalšími etapami. Dovoľujeme si Vám ponúknuť naše služby, ktoré Vám sprehľadnia proces inžinierskej činnosti z hľadiska jednotlivých procesov a povoľovacích konaní.
 • - zabezpečenie kolaudačného konania
  - zabezpečenie zmluvných vzťahov k prevádzke objektu
  - získanie užívacieho povolenia

 • - zabezpečenie vyjadrení účastníkov kolaudačného konania
  - príprava dokumentácie o stavbe ku kolaudačným konaniam

 • - zabezpečenie prevádzkových povolení stavby
  - zabezpečenie skúšobných prevádzok technológii